جلسه 22 خارج فقه سال 1400
در این جلسه حضرت استاد به این مسئله که آیا وصیت جزء حقوق است یا احکام می پردازند. در این جلسه تعاریف مطرح شده برای حق ذکر می شود، که بعد از مشخص شدن ماهیت حق بررسی شود آیا وصیت داخل در این ماهیت است و مصداق آن می باشد یا خیر.